Nyheter

Marknadsbrev för November

5 november, 2016

2016 ser ut att bli jättestarkt!

Antalet annonserade bolagsrelaterade transaktioner i Sverige fortsätter starkt i årstakt enligt oktober statistiken från Zephyr (publicerad av Bureau van Dijk).

Antalet bolagsrelaterade transaktioner i årstakt är nu klart över den tidigare toppnivån i Sverige 2014, och nu på nivåer vi såg senast innan finanskrisen. Utvecklingen av antalet transaktioner i Sverige skiljer sig dock från övriga Norden där utvecklingen varit svagare.

Klimatet att förvärva och avyttra företag respektive kommersiella fastligheter i Sverige har därmed inte varit bättre det senaste decenniet än nu.

Utsikter – Fortsatt stort intresse för förvärv
Vi ser för närvarande ett fortsatt stort intresse att göra affärer, där stärkta finansieringsmöjligheterna under det närmaste året enligt ALMIs låneindikator tillsammans med gynsamma konjunkturutsikter enligt flera konjunkturbedömare ger stöd för vår bedömning om ett positiv marknadsklimat för transaktioner trots viss politisk osäkerhet, såsom effekterna av BREXIT och presidentvalet i USA. Intresset att förvärva:

 • små bolag (omsättningar mellan 10 – 50 mkr) är fortsatt mycket starkt, främst för industri- och vårdbolag. Men även inom andra branscher noterar vi ett ökat intresse bland våra intressenter, bl.a. för bolag med egna produkter.
 • medelstora bolag (omsättning mellan 50 – 500 mkr) har ökat väsentligt, där intresset är stort från såväl svenska industri- och riskkapitalbolag som från utländska intressenter.
 • Kommersiella fastigheter/fastighetsbolag är fortsatt mycket starkt, där vid sidan av bostäder noteras ett ökat intresse för industrifastigheter.
Nya uppdrag
Bolagsrådgivarna har under de senaste 12 månaderna tagit in följande nya försäljningsuppdrag:

 • Bolag med bostads- och kommersiella fastigheter, 86 000 kvm. Överlåtelse genomförd.
 • Byggbolag, omsättning över 300 mkr. Avsiktsförklaring tecknad.
 • Markbolag, ca 80 villatomter. Överlåtelse genomförd
 • Handelsbolag, omsättning över 40 mkr. Överlåtelse genomförd
 • Bolag med egna produkter, omsättning över 40 mkr. Överlåtelse genomförd
 • Vårdbolag, omsättning över 50 mkr. Överlåtelse genomförd
 • Bolag med egna produkter, omsättning över 100 mkr.
 • Bolag med industrifastigheter, LOA 3 600 kvm. Överlåtelse genomförd
 • ”Cleantech” bolag med egna produkter, omsättning över 80 mkr.
 • Vårdbolag, omsättning över 40 mkr.
 • Vårdbolag, omsättning över 100 mkr.
 • Bolag med bostadsfastigheter, 42 lägenheter.
 • Bolag med lager och logistik fastigheter, LOA ca 24 000 kvm.
 • Bolag med friskola, omsättning ca 20 mkr.
 • Finansiellt marknadsbolag, omsättning över 5 mkr.
 • Bolag med blandat fastighetsbestånd i centralt läge, LOA ca 3 100 kvm.

Kontanta oss gärna för ytterligare information om våra nya objekt.

Genomförda transaktioner
Det sammanlagda transaktionsvärdet för avtalade och genomförda överlåtelser med BolagsRådgivarna som rådgivare de senaste 12 månaderna uppgår till 900 mkr, och i flera fall har vi intressenter som aktivt söker och vill köpa liknande bolag.

Bland genomförda transaktioner i år av BolagsRådgivarna som rådgivare kan särskilt nämnas Kopparleden AB som nyligen förvärvades av Samhällsbyggnadsbolaget. Totalt omfattar förvärvet 86 000 kvm fördelat på 700 lägenheter och 112 fastigheter i Dalarna.

Fler referensobjekt finns på vår hemsida (www.bolagsradgivarna.se).

Värdering och rådgivning
Under det senaste halvåret har ett flertal värderingsuppdrag genomförts bl.a. inför förvärv, utköp av delägare och nyemission.

Bolagsrådgivarna
Henrik Dackefors          Folke Grönlund         Göran Wigart           Tord Andersson
Rådgivare                     Rådgivare                  Rådgivare                 Analytiker
0706-50 30 04               0708-32 17 90          0708-94 46 33          0706-47 07 99

Kontaktuppgifter
Telefon: +46 (0)18 650 300                  e-post: info@bolagsradgivarna.se
Hemsida: www.bolagsradgivarna.se
Besöksadress: Kålsängsgränd 10 D, 753 19 Uppsala

Facebook
Facebook
Website
Website

Fler nyheter