Nyheter

BolagRådgivarnas Marknadsbrev April

24 april, 2018

Fortsatt hög marknadsaktivitet, men svag inledning på 2018.

Antalet transaktioner i Sverige ligger fortsatt på en hög nivå i årstakt enligt mars statistiken (publicerad av Bureau van Dijk).

Aktiviteten avseende M&A-transaktioner i Sverige ligger på en fortsatt mycket hög nivå, trots en avmattning sedan halvårsskiftet 2017. Klimatet för att förvärva och avyttra företag respektive kommersiella fastligheter i Sverige är trots avmattningen fortsatt goda.

Utsikter – Fortsatt stort intresse för överlåtelser
Vi ser för närvarande ett fortsatt stort intresse för överlåtelser av rörelsedrivande bolag bland våra intressenter. För kommersiella fastigheter har politiska utspel under våren 2017 satt fokus på bl.a. avdragsrätten för räntor. Trots detta upplever vi ett försatt starkt intresse från köpare, där främst den låga räntenivån gör investeringar i onoterade fåmansbolag attraktiva. Tillsammans med fortsatt gynnsamma finansieringsmöjligheterna under det närmaste året enligt ALMIs låneindikator för mars och gynnsamma konjunkturutsikter enligt flera konjunkturbedömare ger stöd för vår bedömning om ett bra marknadsklimat för transaktioner under 2018.

Intresset att förvärva:

 • kommersiella fastigheter /fastighetsbolag i bra lägen är fortsatt gott.
 • små bolag (omsättningar mellan 10 – 50 mkr) är fortsatt starkt, bl.a. för industri- och vårdbolag. Men även inom andra branscher noterar vi ett intresse bland våra intressenter, bl.a. för bolag med egna produkter och god lönsamhet.
 • medelstora bolag (omsättning mellan 50 – 500 mkr) är intresset stort från såväl svenska industri- och riskkapitalbolag som från utländska intressenter.
Nya uppdrag
Bolagsrådgivarna har under de senaste 12 månaderna tecknat mandat för följande försäljningsuppdrag respektive genomfört följande överlåtelser:

Mandat där överlåtelse genomförts:

 • Finansiellt produktmarknadsbolag, kapital under förvaltning ca 200 mkr.
 • Vårdbolag, omsättning över 100 mkr.
 • Bolag med lager och logistik fastigheter, LOA ca 24 000 kvm.
 • Vårdbolag, omsättning över 10 mkr
 • Bolag med industrifastigheter, LOA ca 21 000 kvm
 • Cateringbolag, omsättning över 30 mkr
 • Bolag med egna produkter, omsättning över 100 mkr
 • Konsultbolag inom digital kommunikation, omsättning över 30 mkr

Pågående mandat

 • Entreprenad bolag, omsättning över 500 mkr.
 • Grossistbolag, omsättning över 100 mkr.
 • Bolag med industrifastigheter i bra läge, LOA ca 6 500 kvm.
 • Vårdbolag, omsättning över 25 mkr
 • Bilhandelsbolag, omsättning över 50 mkr
 • Bilhandelsbolag, omsättning över 100 mkr
 • Bolag inom handel med entreprenadmaskiner, omsättning över 50 mkr
 • Bolag med inriktning mot Internet handel, underliggande omsättning över 75 mkr
 • Vårdbolag, omsättning 10 mkr
 • Byggbolag, omsättning över 250 mkr
 • Entreprenad bolag omsättning ca 20 mkr

Kontanta oss gärna för ytterligare information om våra nya objekt.

Genomförda transaktioner
Det sammanlagda transaktionsvärdet för avtalade och genomförda överlåtelser med BolagsRådgivarna som rådgivare de senaste 12 månaderna uppgår till 231 mkr, och i flera fall har vi intressenter som aktivt söker och vill köpa liknande bolag.

Bland genomförda transaktioner senaste året med BolagsRådgivarna som rådgivare kan särskilt nämnas Compass Group förvärv av Gävle Ångkök. Genomförvärvet etablerar Compassverksamhet i Gävleborg och Dalarnas län, där de länge velat etablera sig.

Fler referensobjekt finns på vår hemsida (www.bolagsradgivarna.se).

Värdering och rådgivning
Under det senaste året har ett flertal värderings- och rådgivningsuppdrag genomförts.

BolagsRådgivarna

Rådgivare:

Henrik Dackefors      0706-50 30 04
Folke Grönlund        0708-32 17 90
Göran Wigart           0708-94 46 33
Richard Eidestedt    0706-50 30 76
Analytiker:
Tord Andersson       0706-47 07 99

Kontaktuppgifter
Telefon, kontoret: +46 (0)18 650 300
Hemsida: www.bolagsradgivarna.se
Besöksadress: Kålsängsgränd 10 D, 753 19 Uppsala

Fler nyheter